kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Zápis

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022

do Mateřské školy Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvkové organizace                             

ORGANIZACE ZÁPISU:

Mateřská škola má dvě místa poskytovaného vzdělávání a to:

MŠ kpt. Nálepky 10, Olomouc

MŠ Na Bystřičce 24, Olomouc

Zákonný zástupce pro své dítě může podat v naší MŠ pouze jednu žádost a přímo v žádosti vybere MŠ, kterou preferuje.

Termín zápisu:

podání žádosti03.05.2021 – 06.05.2021 jen do schránky v budově kpt. Nálepky 10, /doporučený čas 9.00 – 14.00 hod/

Zápis se koná pro obě mateřské školy (MŠ kpt. Nálepky a MŠ Na Bystřičce) v sídle příspěvkové organizace v budově MŠ kpt. Nálepky 10.

Přihlášku v jiném termínu je možné podat po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ do 16.05.2021.

Zápis se koná bez osobní přítomnosti dětí formou pouhého doručení povinných dokumentů zákonného zástupce dítěte.

V případě, že ve stanovený termín nemůžete dokumenty ze závažných důvodu /např. karanténa…/ do mateřské školy doručit, kontaktujte ředitelku školy tel. 606 930 957.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Na Vaši emailovou adresu škola potvrdí přijetí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce vyplní a doručí škole v rozmezí  03.05.2021 – 06.05.2021:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o řádném očkování a vyjádření dětského lékaře
 • prostou kopii rodného listu – rodná čísla anonymizujte / začerněte/ v souladu s GDPR. Potřebná data jsou – jméno a příjmení dítěte, zákonných zástupců a data narození. Kopie RL budou skartovány po ukončení správního řízení a údaje z nich nebudou nikomu předány
 • kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení / PPP, SPC /

 

jedním z následujících způsobů:

 • osobně do schránky umístěné na hlavních vchodových dveřích do MŠ kpt. Nálepky 10,  vlevo dole v zalepené obálce s nápisem Zápis –  tuto variantu preferujeme. Je nejjednodušší a nejrychlejší.
 • do datové schránky školy – ID školy – bkdkvyw
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu : mskpt.nalepky@volny.cz ( nelze poslat prostý e-mail bez elektronického podpisu)
 • poštou na adresu: Mateřská škola, kpt. Nálepky 10, 779 00 Olomouc – vzhledem k aktuální situaci tuto variantu nedoporučujeme.

V případě, že nebudete mít možnost si dokumenty vytisknout, budou k dispozici v tištěné podobě od středy 21.04.2021 do úterý 27.04.2021 v čase od 9.00 – 16.00 hod. na hlavních dveřích MŠ kpt. Nálepky 10 v obálce / dále po telefonické domluvě /

Zákonný zástupce se před zápisem seznámí s těmito dokumenty, které budou na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveřích do MŠ kpt. Nálepky 10 a seznámení stvrdí podpisem na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022- ke stažení před zápisem
 • Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022
 • Způsob vytvoření registračního čísla
 • Zahájení správního řízení.

 

Způsob vytvoření registračního čísla – zákonný zástupce si sám složí registrační číslo pro své dítě:

registrační číslo si složíte v tomto pořadí:

 • první písmeno příjmení dítěte
 • datum narození – den, měsíc
 • první písmeno jména dítěte
 • první písmeno jména zákonného zástupce, který žádost podává

příklad: Jan Procházka, 08.03.2015, zákonný zástupce Eva Procházková

registrační číslo:    P0803JE

Toto číslo si uložte! Pod tímto registračním číslem bude vedeno Vaše dítě.

Škola provede kontrolu tohoto čísla, v případě potřeby Vás budeme kontaktovat.

Zahájení správního řízení: po podání žádosti

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

 • na webových stránkách školy: www.mskptnalepky.cz v záložce Zápis
 • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na hlavních dveřích do budovy kpt. Nálepky 10 ).

Předpokládaný termín zveřejnění  21.05.2021.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dní pod registračními čísly.

Před vydáním rozhodnutí v souladu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, je dána možnost zákonnému zástupci nahlédnout do spisu účastníka přijímacího řízení (dítěte), navrhovat důkazy a činit další návrhy a zároveň vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – vzhledem k epidemiologické situaci jen po tel. domluvě s ředitelkou MŠ dne 14.5.2021 od 09.00 – 12.00 hod.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno zákonnému zástupci na informativní schůzce nově přijatých dětí – termín bude oznámen s vyvěšeným seznamem přijatých dětí.

Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení a způsob předání bude oznámen s výsledky přijímacího řízení.

 

Doplňující informace:

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte v Olomouci, je nutné toto prokázat nájemní smlouvou.

Upozorňujeme na nutnost pečlivého vyplnění všech náležitostí žádosti, včetně podpisu zákonného zástupce, registračního čísla a aktuálních telefonních čísel a emailových adres.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

V případě, že vaše dítě má zdravotní omezení /diety, alergie apod./ nebo vyžaduje speciální vzdělávací potřeby, uveďte tyto skutečnosti do přihlášky a dodejte potřebná potvrzení.

Zápis bude probíhat dle aktuálního bezpečnostního opatření Vlády ČR a hygienických opatření.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat:

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka, tel. 606 930 957, email: mskpt.nalepky@volny.cz

Mgr. Nikola Hradilová, zást. řed., tel.776 301 983,  email: materskaskola.kpt@seznam.cz

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Formulář pro lékaře (lékařské potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte)

Formulář si prosím stáhněte a nechte potvrdit u dětského lékaře. Potvrzení je povinnou přílohou k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, které při zápisu odevzdáte.

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

V Olomouci, 20.04.2021                                           Mgr. Jana Horáčková, ředitelka

Vzhledem k tomu, že v současné situaci není možné uskutečnit Den otevřených dveří, přinášíme Vám malý pohled do našich mateřských škol

MŠ kpt. Nálepky

MŠ Na Bystřičce