Informace k testování

Přinášíme Vám několik informací k antigennímu testování v mateřské škole

U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, testy typu Singclean, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné podobě, Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Několik pokynů k testování:

  • před testováním je nutná dezinfekce rukou
  • dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru
  • každý testovaný obdrží jednu testovací sadu
  • test budou provádět zákonní zástupci dítěte ve spolupráci a pod dohledem zaměstnance MŠ
  • po testování počkají na výsledek / Bystřička – na školní zahradě, terase, před budovou…., kpt. Nálepky – před budovou.. /s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m/
  • pokud bude test negativní, mohou předat dítě ke vzdělávání
  • pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro dětského lékaře, který vypíše žádost k PCR testování
  • pokud bude test neplatný, musí se provést znovu

Prosíme rodiče, aby jste děti na testování připravili.

Připomínám, že i děti musí mít roušku než vejdou do budovy mateřské školy. Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí. Roušku smějí odložit až po negativním výsledku testování.

Chci Vás ještě upozornit na to, abyste v tyto dny počítali se zdržením v mateřské škole – zákonný zástupce, příp. ten, kdo dítě přivede, bude přítomen testování, provede stěr z přední části nosu a dále bude čekat na vyhodnocení (celý proces může zabrat i 20 – 30 minut).

Přílohy:

testování diagram

testování singclean

Kontrolní seznam příznaků covid 19

Odkazy:

https://testovani.edu.cz/

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jana Horáčková, řed. MŠ