Školné a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání

Úhradu platí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se předškolní vzdělávání dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku / neplatí ani děti s odkladem školní docházky /.

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 700 Kč.   Platbu školného není možné provádět inkasem.

Způsob úhrady školného

  • Trvalým příkazem :

 od 1.9. 2023 do 30.6. 2024  (v době letních prázdnin se pak částka školného poměrně sníží v závislosti na omezení provozu mateřské školy)

Účet mateřské školy: 1801788349/0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte / např. 27052019 /

Do zprávy pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

Splatnost: do 15. dne v měsíci / žádám o dodržení termínu /

Prosím, platbu provádějte za ten daný příslušný měsíc.

 

  • Jednorázovou platbou :

Účet mateřské školy: 1801788349/0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte / např. 27052019 /

Do zprávy pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

Splatnost: do 15. dne v měsíci/ žádám o dodržení termínu /

Prosím, platbu provádějte za ten daný příslušný měsíc.

Pozor !!  každý síc musíte myslet na zadání jednorázové platby a uvést v poznámce jméno a příjmení dítěte!


  •  Platby v hotovosti  – ve výjimečných případech lze uskutečnit po domluvě s ředitelkou nebo zástupkyní školy.

 

Stravování – ŠJ Rožňavská 21, Olomouc

Strava je do Mateřské školy dovážena ze ŠJ Rožňavská 21, Olomouc. Jídelníček je sestavován na základě daného spotřebního koše tak, aby splňoval předepsané normy.

Vedoucí ŠJ – Olga Stepanova  (tel.:  585 411 340, 731 441 661)
Účetní ŠJ –  Lenka Dostálová (tel.:  585 417 883, 733 543 873)

Každý zákonný zástupce musí vyplnit závaznou přihlášku ke stravovaní svého dítěte v MŠ. Po vyplnění je automaticky dítě přihlášeno ke stravování na každý den, pokud ho zákonný zástupce neodhlásí.

1. Výše stravného je určena vyhláškou č.107/2005 o školním stravování, která dělí děti podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. tohoto roku do 31. 8. příštího roku):

3 – 6 let ->   52,- Kč / celodenní strava
7 – 10 let -> 57,- Kč / celodenní strava

2. Platby se provádí předem do 20. dne v měsíci na měsíc následující
* pokynem k platbě nebo
* příkazem „Svolení k inkasu“ na účet: 43 – 9610290237/0100 (minimální limit 1 200,-)

3. Odhlašování ze stravování

POZOR – stravu nelze  odhlašovat v MŠ ale pouze níže uvedenými způsoby:

  1. telefonicky: od 7.00 – 10.00 ve školní jídelně Rožňavská 21, Olomouc, tel. č. 585 417 883 (příp. i záznamník), v případě poruchy pevné linky volat na mobil: 733 543 873
  2. na webu ZŠ Rožňavská – www.zsroznavska.cz, pomocí uživatelského jména a hesla, které byly rodičům předány prostřednictvím MŠ.

Nestihne- li rodič odhlásit dítě ze stravy den předem do 10:00 hod na následující den, má možnost
první den nepřítomnosti dítěte v MŠ nahlášenou stravu odebrat do jídlonosiče s tím, že dané jídlo
slouží pro okamžitou spotřebu.
Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v MŠ (§4 zákona
č. 107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů.

Dítě nelze přivést do MŠ bez předchozího nahlášení ke stravě.

 

Opakované neplacení školného nebo stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu MŠ a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.